2012 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 3970   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) ผศ. รัตนา จันทร์เทาว์  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Asst. Prof. Rattana Jantoa 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ไทย  คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ    
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
665080044-8  นาย พงศธร เชาวลิตกิจกุศล  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาไทย แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 223/2567  
665080021-0  Ms. RUNTIAN NAN  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาไทย แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 250/2567  
665080002-4  นาย ทักษ์ดนัย เหนาะสิงหา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาไทย แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 250/2567  
657080009-3  นาง เพ็ญประภา สิงห์สวัสดิ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาไทย แบบ 2.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 449/2565  
647080019-9  Miss CUIYUN SHEN  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาไทย แบบ 2.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 387/2564  
647080007-6  นาง รุจิเรข บุญญราศรี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาไทย แบบ 2.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 440/2565  
637080008-3  น.ส. นันทิญา พันธ์โชติ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาไทย แบบ 2.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 537/2563  
627080008-2  นาง พรจรัส สิรินาวากุล  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภาษาไทย แบบ 2.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 536/2562  
รวมทั้งหมด 8 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   8   รายการ   *ภาระงานเกิน
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ หน้าที่ของการสลับภาษาระหว่างภาษาไทยกลาง ภาษาไทยถิ่นภาคอีสานและภาษาบาลี ในการแสดงธรรมของพระอาจารย์สมภพ โชติปญฺโญ  
ชื่อวารสาร ภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 19 กุมภาพันธ์ 2561 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน มกราคม-มิถุนายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ ลีลาภาษาของเกตุเสพย์สวัสดิ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา (น้าเน็ก) ในรายการอย่าหาว่าน้าสอน 
ชื่อวารสาร วารสารภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN 2586-808X  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 30 พฤศจิกายน 2563 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2563  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
หน้า 77  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ The Style of Thanathorn Juangroongruangkit In The Campaign For Election of Members of the House of Representatives In 2019 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 12 พฤศจิกายน 2562 
ชื่อการประชุม 15th International Conference on Humanities and Social Sciences 2019 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 11 พฤศจิกายน 2562 ถึง 12 พฤศจิกายน 2562  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Faculty Humanities and Social Sciences Khon Kaen University, THAILAND 
สถานที่จัดประชุม Faculty Humanities and Social Sciences Khon Kaen University  จังหวัด/รัฐ Khon Kaen, THAILAND 
Proceeding Paper Volume 2019  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 276-284  Proceeding Paper Editors/edition/publisher Faculty Humanities and Social Sciences, Khon Kaen University 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper