2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 625130023-5  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) Mr. JOHN ERICK BENDANA QUINIQUINI ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. JOHN ERICK BENDANA QUINIQUINI
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะทันตแพทยศาสตร์ 
แผนการศึกษา ทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอกทันตกรรมบูรณะ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 102/2562 ประกาศ ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) Analysis of Active Ingredients of Thai Propolis Extract Using High Performance Liquid Chromatography 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Analysis of Active Ingredients of Thai Propolis Extract Using High Performance Liquid Chromatography 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ปัทมา ชัยเลิศวณิชกุล คำสั่งคณะทันตแพทยศาสตร์ที่ 283/2562 ลงวันที่ 21 พย 2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ศ.ดร. วราภรณ์ ภูตะลุน คำสั่งคณะทันตแพทยศาสตร์ที่ 105/2563 ลงวันที่ 11 มิ.ย. 2563