2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 625150003-9  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย รัตนธร ชูนอง ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. RATTANATHORN CHOONONG
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะเภสัชศาสตร์ 
แผนการศึกษา เภสัชศาสตร์ แผน ก แบบ ก 1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 129/2562 ประกาศ ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การเพิ่มปริมาณสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในใบกฤษณาและใบรางจืดด้วยกระบวนการหลังการเก็บเกี่ยวโดยใช้สารกระตุ้น 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) The enhancement of bioactive phytochemical in Agarwood and Rang Jued leaves by post-harvest application using elicitors 
รายละเอียด วพ 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 23 มีนาคม 2563
D อนุมัติเค้าโครง 3 เมษายน 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศ.ดร. วราภรณ์ ภูตะลุน คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่ 181/2563 ลว.22 มิย.2563
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-