2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 625150023-3  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาง พิไลพร วันพฤติ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mrs. PHILAIPORN WANPHRUET
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา การคุ้มครองผู้บริโภคและการจัดการด้านสุขภาพ  คณะ คณะเภสัชศาสตร์ 
แผนการศึกษา การคุ้มครองผู้บริโภคและการจัดการด้านสุขภาพ แผน ก แบบ ก 1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 35/2564 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2564 (Pass as in the announcement No. 35/2021 on March 15, 2021)) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การปนเปื้อนสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในผักคะน้า กรณีศึกษา วิธีการล้างของผู้บริโภค ณ ตลาดหนองแคนอำเภอเมืองร้อยเอ็ด 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) PESTICIDE CONTAMINATION IN KALE A CASE STUDY OF CONSUMER’S WASHING METHODS AT NONG KHAE MARKET, MUEANG ROI-ET 
รายละเอียด วพ 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 5 พฤศจิกายน 2563
D อนุมัติเค้าโครง 13 ธันวาคม 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ไพบูลย์ ดาวสดใส คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่ 114/2563 ลว.14 เมษายน 2563
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. ทิพาพร กาญจนราช คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่ 196/2563 ลว.3 กรกฎาคม 2563