2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 625150031-4  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย สิทธิพงษ์ กนกหงษ์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. SITTIPONG KANOKHONG
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา การจัดการเภสัชกรรม  คณะ คณะเภสัชศาสตร์ 
แผนการศึกษา การจัดการเภสัชกรรม แผน ก แบบ ก 1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ความคิดเห็นและความพร้อมของแพทย์แผนปัจจุบันต่อการใช้กัญชาทางการแพทย์ : กรณีศึกษาจังหวัดสกลนคร 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Opinions and willingness of Healthcare Providers on Cannabis for Medical Use : Case Study of Sakon Nakhon Province. 
รายละเอียด วพ 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 5 ธันวาคม 2563
D อนุมัติเค้าโครง 12 ธันวาคม 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. กรแก้ว จันทภาษา คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่ 339/2563 ลว.3 ธค.2563
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-