2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 625160016-4  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) Mr. MONIROTH OM ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. MONIROTH OM
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา วท.ม. (เทคโนโลยีธรณี)  คณะ คณะเทคโนโลยี 
แผนการศึกษา เทคโนโลยีธรณี แผน ก แบบ ก 1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 138/2562 ประกาศ ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2562) 
สถานภาพ   รักษาสภาพนักศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) Characteristics and Distribution of Collapsible Soil in Khon Kaen Province 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Characteristics and Distribution of Collapsible Soil in Khon Kaen Province 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 7 เมษายน 2563
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 7 เมษายน 2563 ผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 10 เมษายน 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 13 กรกฎาคม 2564 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. รุ่งโรจน์ อาจเวทย์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-