2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 625210054-9  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. วรพิชชา โสรถาวร ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss WORRAPISA SORATAWORN
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา การเงิน  คณะ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 
แผนการศึกษา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการตลาด แผน ข  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (<strong>ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น</strong><strong>&nbsp;(ฉบับที่ 94/2562) ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2562</strong> &nbsp;) 
สถานภาพ   รักษาสภาพนักศึกษา      
 
 
การศึกษาอิสระ
ชื่อการศึกษาอิสระ (ไทย) ความเป็นผู้นำตราสินค้า ความเชื่อมั่นต่อตราสินค้า และความภักดีต่อตราสินค้า กรณีศึกษาตราสินค้าแฟชั่น บนช่องทางอีมาร์เก็ตเพลส 
ชื่อการศึกษาอิสระ (อังกฤษ) BRAND LEADERSHIP, BRAND TRUST, AND BRAND LOYALTY OF FASHION BRAND IN E-MARKETPLACE 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 24 พฤศจิกายน 2563 สอบผ่าน
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 24 พฤศจิกายน 2563 ตามคำสั่งคณะที่ 281/2563 ลว. 18 พฤศจิกายน 2563
D อนุมัติเค้าโครง 1 ธันวาคม 2563 ผ่านระบบ GS e-form
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 20 มีนาคม 2564 ตามประกาศคณะ ฉบับที่ 49/2563 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2563
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 5 เมษายน 2564 สอบไม่ผ่าน การสอบครั้งที่ 1
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 27 พฤษภาคม 2564 ตามคำสั่งคณะที่ 111/2564 ลว. 24 พ.ค. 2564
F แจ้งผลสอบ 2 มิถุนายน 2564 สอบผ่าน (Excellemt) ผ่านระบบ GS form
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. อานนท์ คำวรณ์ คำสั่งคณะฯ ที่ 144/2563 ลว. 14 กรกฎาคม 2563
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-