2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 625220004-8  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย กฤษฎา ตั้นวัฒนา ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. KRISADA TANWATTANA
    คณะ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา ดุริยางคศิลป์ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 118/2562 ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน 2562) 
สถานภาพ   รักษาสภาพนักศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การพัฒนาแบบฝึกทักษะการบรรเลงโปงลางพื้นฐานการเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟมุกดาหาร 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) Development of Basic Pong Lang Exercise for Grade 4 Student St Joseph School, Mukdahan 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 1 ธันวาคม 2563
D อนุมัติเค้าโครง 28 ธันวาคม 2563
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 19 พฤษภาคม 2565
F แจ้งผลสอบ 24 พฤษภาคม 2565 Good
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 8 สิงหาคม 2565 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. พรพรรณ แก่นอำพรพันธ์ คำสั่งคณะฯ ที่ 141/2563 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2563
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. พงษ์พิทยา สัพโส คำสั่งคณะฯ ที่ 264/2563 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563