2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 625420014-1  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ศิรินันท์ ลิ้มสุวรรณ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss SIRINUN LIMSUWAN
    คณะ คณะสหวิทยาการ 
แผนการศึกษา นิติศาสตร์ แผน ข  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 79/2563 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2563) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
การศึกษาอิสระ
ชื่อการศึกษาอิสระ(ไทย) ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เป็นสื่อกลางในการจองที่พักที่ไม่ใช่โรงแรม 
ชื่อการศึกษาอิสระ(อังกฤษ) LEGAL PROBLEMS ON CONTROLLING PLATFORM ONLINE FOR RENTAL NON-HOTEL ACCOMMODATION 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 9 มกราคม 2564 คำสั่งคณะสหวิทยาการ ที่ 141/2563 ลว. 24 ธ.ค. 2563
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 9 มกราคม 2564 สอบผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 25 กุมภาพันธ์ 2564
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 23 พฤษภาคม 2564 คำสั่งคณะสหวิทยาการ ที่ 127/2564 ลว. 13 พ.ค. 2564
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 3 มิถุนายน 2564 สอบผ่าน
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. สุนทรี บูชิตชน คำสั่งคณะสหวิทยาการ ที่ 33/2563 ลว. 18 ส.ค. 2563
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-