2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 625420016-7  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) Miss MYA SANDI KHIN ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss MYA SANDI KHIN
    คณะ คณะสหวิทยาการ 
แผนการศึกษา นิติศาสตร์ แผน ก แบบ ก 1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 128/2563 ประกาศ ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2563) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย)  
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) Administrative Enforcement in Myanmar: A Comparative Study of Legal Mechanisms for Government Enforcement Actions 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 8 กรกฎาคม 2563 คำสั่งคณะสังคมศาสตร์บูรณาการ ที่ 46/2563 ลว. 30 มิ.ย. 63
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 10 กรกฎาคม 2563 สอบผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 24 กรกฎาคม 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ปรมาภรณ์ วีระพันธ์ คำสั่งคณะสหวิทยาการ ที่ 151/2565 ลว. 5 ก.ค. 2565
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร. เพิ่ม หลวงแก้ว คำสั่งคณะสังคมศาสตร์บูรณาการ ที่ 13/2563 ลว. 27 กุมภาพันธ์ 2563