2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 625420017-5  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) Miss NYEIN YADANAR SAN ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss NYEIN YADANAR SAN
    คณะ คณะสหวิทยาการ 
แผนการศึกษา นิติศาสตร์ แผน ก แบบ ก 1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 128/2563 ประกาศ ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2563) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย)  
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) Ethics of Government Officials: Effective Administrative Measures to enhance the Pre-Corruption Ethics Rules System in Myanmar 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 8 กรกฎาคม 2563 คำสั่งคณะสังคมศาสตร์บูรณาการ ที่ 47/2563 ลว. 30 มิ.ย. 2563
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 10 กรกฎาคม 2563 สอบผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 24 กรกฎาคม 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. สุนทรี บูชิตชน คำสั่งคณะสังคมศาสตร์บูรณาการ ที่ 12/2563 ลว. 26 ก.พ. 2563
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ. บัณฑิต ขวาโยธา คำสั่งคณะสังคมศาสตร์บูรณาการ ที่ 12/2563 ลว. 26 ก.พ. 2563