2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 625440004-2  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย นัตพงษ์ ช่ออังชัน ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. NATTAPONG CHOOANGCHAN
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  คณะ คณะสหวิทยาการ 
แผนการศึกษา การบริหารและพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 102/2563 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2563) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) แนวทางการบริหารงานวิชาการตามแนวคิดวิถีใหม่ ในสถานศึกษาสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) GUIDELINES FOR ACADEMIC ADMINISTRATION ACCORDING TO NEW NORMAL OF SCHOOL UNDER NONGKHAI PRIMARY EDUCATION SERVICE AREA OFFICE 2 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 21 ธันวาคม 2563 คำสั่งคณะสหวิทยาการ ที่ 125/2563 ลว. 9 ธ.ค. 2563
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 21 ธันวาคม 2563 สอบผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 21 มกราคม 2564
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. วัลลภา อารีรัตน์ คำสั่งคณะสหวิทยาการ ที่ 36/2563 ลว. 18 ส.ค. 2563
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-