2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 625740114-4  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. มนัญชยา มีนิสัย ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss MANANCHAYA MEENISAI
    คณะ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 
แผนการศึกษา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แผน ข  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 52/2564 ประกาศ ณ วันที่ 16 เมษายน 2564 (Pass as in the announcement No. 52/2021 on April 16, 2021)) 
สถานภาพ   รักษาสภาพนักศึกษา     
 
 
การศึกษาอิสระ
ชื่อการศึกษาอิสระ(ไทย) การวางแผนธุรกิจร้านกาแฟ กรณีร้านกาแฟ M ในเขตอำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
ชื่อการศึกษาอิสระ(อังกฤษ) BUSINESS PLAN FOR COFFEE SHOP A STUDY OF M COFFEE SHOP IN MUANG NAKHON RATCHASIMA DISTRICT, NAKHON RATCHASIMA PROVINCE. 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D อนุมัติเค้าโครง 28 พฤษภาคม 2564
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 28 มิถุนายน 2564
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 22 พฤศจิกายน 2564
F วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 31 มกราคม 2565
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. บุษกรณ์ ลีเจ้ยวะระ คำสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 54/2564 ลว. 20 พฤษภาคม 2564
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-