2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 625740162-3  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาง ศิริญญา สุวรรณบุบผา ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mrs. SIRINYA SUWANNABUBPHA
    คณะ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 
แผนการศึกษา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 14/2564 ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การศึกษาประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อด้วยวิธีการล้อมกรอบข้อมูล และแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพ กรณีศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อ ในจังหวัดนครราชสีมา 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) A Study of the Efficiency of Beef Cattle Production through Data Envelopment Analysis and Guidelines for Improving the Efficiency: A Case Study of the Beef Cattle Farming Community Enterprise Group in Nakhon Ratchasima Province 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 24 มีนาคม 2564
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 31 สิงหาคม 2564
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ปณัทพร เรืองเชิงชุม คำสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 110/2563 ลว. 25 พฤศจิกายน 2563
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อผลงานที่นำเสนอ แนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ กรณีศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อในจังหวัดนครราชสีมา  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 25 กันยายน 2564 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการ ระดับชาติ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 8 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 25 กันยายน 2564 ถึง 25 กันยายน 2564  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 
สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 512  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper