2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 627020033-9  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ 
ชือนามสกุล(ไทย) Mrs. FLORENTINA YUNI ARINI ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mrs. FLORENTINA YUNI ARINI
    คณะ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 
แผนการศึกษา วิทยาการคอมพิวเตอร์ แบบ 1.1 (นานาชาติ)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 103/2562 ประกาศ ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2562) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) Joint Opposite Selection (JOS): ทฤษฎีและการประยุกต์เกี่ยวกับอัลกอริทึมที่ได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติ 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) Joint Opposite Selection (JOS): Theory and Its Applications On Nature-Inspired Algorithms 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 26 กันยายน 2563 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 612/2563 ลว 22 ก.ย. 2563
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 19 ตุลาคม 2563 สอบไม่ผ่าน
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 6 มีนาคม 2564 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 104/2564 ลว 16 ก.พ. 2564
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 22 มีนาคม 2564 สอบผ่าน
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 28 เมษายน 2564 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 195/2564 ลว 7 เม.ย. 2564
D อนุมัติเค้าโครง 7 พฤษภาคม 2564
D เปลี่ยนชื่อ วพ กศ 18 มีนาคม 2565
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 21 เมษายน 2565 คำสั่งวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ที่ 25/2565 ลว 18 เม.ย.65
F แจ้งผลสอบ 21 เมษายน 2565 Excellent
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. คำรณ สุนัติ คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 590/2564 ลว 24 กันยายน 2564
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. ชิตสุธา สุ่มเล็ก คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 590/2564 ลว 24 กันยายน 2564
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1
ชื่อบทความ Joint Opposite Selection (JOS): A premiere joint of selective leading opposition and dynamic opposite enhanced Harris’ hawks optimization for solving single-objective problems 
ชื่อวารสาร Expert Systems with Applications 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร elsevier.ltd. 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 28 September 2021 
ปีที่ 188  ฉบับที่  
เดือน February  ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ 2022 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2
ชื่อบทความ Golden Jackal Optimization With Joint Opposite Selection: An Enhanced Nature-Inspired Optimization Algorithm for Solving Optimization Problems 
ชื่อวารสาร IEEE Access 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร https://ieeexplore.ieee.org/ 
ISBN/ISSN 2169-3536  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 29 November 2022 
ปีที่ 2015  ฉบับที่ C2 - 1 
เดือน February  ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ 2022 
หน้า 128800 - 128823  การประเมินบทความ ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ