2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 627020041-0  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ณัฐฐา ไชยโพธิ์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss NATTHA CHAIYAPO
    คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
แผนการศึกษา วัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี แบบ 2.2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 36/2564 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2564 (Pass as in the announcement No. 36/2021 on March 15, 2021)) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) การศึกษาการเกิดฟิล์มบนพื้นผิวอะลูมิเนียมอัลลอยในอิเล็กโทรไลต์ชนิดของเหลวไอออนิกสำหรับแบตเตอรี่ชนิดอะลูมิเนียมไอออน 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) A STUDY OF FILM FORMATION ON ALUMINUM ALLOYS SURFACE IN AN IONIC LIQUID ELECTROLYTE FOR ALUMINUM-ION BATTERIES 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 31 มกราคม 2563 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 51/2563 ลว 22 ม.ค. 2563
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 6 มีนาคม 2563 สอบผ่าน
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 20 เมษายน 2565 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 185/2565 ลว 29 มี.ค. 2565
D อนุมัติเค้าโครง 27 เมษายน 2565
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. นงลักษณ์ มีทอง คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 15/2563 ลว 13 มกราคม 2563
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ แบตเตอรี่ชนิดโพแทสเซียมไอออน: เทคโนโลยีกักเก็บพลังงานทางเลือกใหม่ที่ใช้วัตถุดิบภายในประเทศ 
ชื่อวารสาร KKU Science Journal วารสารวิทยาศาสตร์ มข. 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ISBN/ISSN 2586-9531  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 11 กรกฎาคม 2564 
ปีที่ 49  ฉบับที่
เดือน เมษายน-มิถุยายน 2564  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2565 
หน้า 134-145  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ