2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 627020057-5  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ธนพล ตั้งชูพงศ์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. THANAPHON TANGCHOOPONG
    คณะ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 
แผนการศึกษา วิทยาการคอมพิวเตอร์ แบบ 1.1 (นานาชาติ)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 16/2563 ลงวันที่ 22 มกราคม 2563) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) การศึกษาเชิงประจักษ์เกี่ยวกับประสิทธิภาพของรูปแบบการเข้ารหัสของอัลกอริทึม Meta Heuristic และฟังก์ชันการถ่ายโอนสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพเลย์เอาต์ของฟาร์มกังหันลม 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) An empirical study of the efficiency of Meta Heuristic Algorithms' encoding schemes and transfer functions for wind farm layout optimization (WFLO) 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 6 มีนาคม 2564 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 104/2564 ลว 16 ก.พ. 2564
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 22 เมษายน 2564 สอบผ่าน
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 2 ธันวาคม 2564 คำสั่งวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ที่ 26/2564 ลว.30 พ.ย.2564
D อนุมัติเค้าโครง 22 ธันวาคม 2564
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. คำรณ สุนัติ คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 1009/2562 ลว 27 ธันวาคม 2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-