2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 627030004-0  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ประวิทย์ ธรรมทะ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. PRAWIT THAMMATHA
    คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา พืชสวน แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 154/2563 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2563) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) วิธีที่มีประสิทธิภาพสำหรับการแก้ปัญหาระยะเยาว์วัยของลูกผสมส้มโอพันธุ์เนื้อสีแดงด้วยการต่อกิ่ง 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) Efficient techniques for solving juvenility period of red pulp pummelo hybrids with grafted-scion 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 17 พฤศจิกายน 2563 พ.ย. 63
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 24 พฤศจิกายน 2563 สอบผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 25 พฤษภาคม 2564
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศ.ดร. สุชีลา เตชะวงค์เสถียร คำสั่งที่ 419/2562 ลว 11/9/2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. ชานนท์ ลาภจิตร คำสั่งที่ 419/2562 ลว 11/9/2562