2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 627040017-5  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) ว่าที่ ร.อ. วรพงค์ พงศ์ภัทรวุฒิ ชือนามสกุล(อังกฤษ) ACTING.CAPT. WORAPONG PHONGPHATTARAWUT
    คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมอุตสาหการ แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 96/2563 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2563) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) สมบัติเชิงกลและความสามารถในการตัดเฉือนของวัสดุเชิงประกอบที่มีอะลูมิเนียมผสมเป็นเนื้อพื้น 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) MECHANICAL PROPERTIES AND MACHINABILITY OF THE ALUMINUM MATRIX COMPOSITE 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 25 พฤศจิกายน 2563 คำสั่งคณะฯที่ 750/2563 ลว.10 พฤศจิกายน 2563
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 25 พฤศจิกายน 2563 ผ่าน
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 8 เมษายน 2564 คำสั่งคณะฯที่ 150/2564 ลว.19 มีนาคม 2564
D อนุมัติเค้าโครง 26 เมษายน 2564 อนุมัติ
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. สุขอังคณา แถลงกัณฑ์ คำสั่งคณะฯที่ 1031/2563 ลว.27 ธันวาคม 2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-