2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 627040031-1  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย นบภกาญจน์ ใจสะอาด ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. NOPPHAKAN JAISA-ARD
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา โยธา  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมโยธา แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) การพัฒนาการประเมินประสิทธิภาพระบบแบบจาลองสารสนเทศอาคารสาหรับประเทศไทย 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) A DEVELOPMENT OF BUILDING INFORMATION MODEL PERFORMANCE ASSESSMENT FOR THAILAND 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 7 เมษายน 2563 คำสั่งคณะที่ 257/2563 ลว.23 มีนาคม 2563
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 7 เมษายน 2563 ผ่าน
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 8 เมษายน 2564 คำสั่งคณะที่ 179/2564 ลว.30 มีนาคม 2564
D อนุมัติเค้าโครง 22 เมษายน 2564 อนุมัติ
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. กอปร ศรีนาวิน คำสั่งคณะฯที่ 231/2563 ลว.11 มีนาคม 2563
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-