2012 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 23931   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) รศ.ดร. กอปร ศรีนาวิน  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Assoc. Prof. Dr. Korb Srinavin 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา โยธา  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ      
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
645040029-6  นาย ปริญญา น่าบัณฑิต  คณะวิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโยธา แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯที่ 469/2565 ลว.27 มิถุนายน 2565  
635040041-5  น.ส. สุชานาถ เจริญชาติ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโยธา แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯที่ 8/2565 ลว.6 มกราคม 2565  
635040027-9  น.ส. ณัฐชยา หันไชยศรี  คณะวิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโยธา แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯที่ 827/2563 ลว.24 ธันวาคม 2563  
657040020-9  นาย วิวัฒน์ รินทรวงศ์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโยธา แบบ 1.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯที่ 720/2565 ลว.28 พฤศจิกายน 2565  
627040031-1  นาย นบภกาญจน์ ใจสะอาด  คณะวิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโยธา แบบ 1.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯที่ 231/2563 ลว.11 มีนาคม 2563  
645040116-1  น.ส. ณิศวรา ศรีแก้ว  คณะวิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโยธา แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯที่ 719/2565 ลว.28 พฤศจิกายน 2565  
รวมทั้งหมด 6 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   6   รายการ   *ภาระงานเกิน
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Hindrance of Applying Big Data Technology for Construction Management in Thai Government 
ชื่อวารสาร Journal of Advances in Information Technology 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร University of Regina 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 27 October 2020 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2022 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Government Construction Project Budget Prediction Using Machine Learning 
ชื่อวารสาร Journal of Advances in Information Technology 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Journal of Advances in Information Technology 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 1 February 2022 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2022 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ A STUDY OF BEHAVIOR OF COST IN GOVERNMENT CONSTRUCITON PROJECTS WITH MACHINE LEARNING  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 15 พฤศจิกายน 2564 
ชื่อการประชุม Int. Conf. on Structure, Engineering & Environment (SEE), Pattaya, Thailand, Nov.10-12, 2021 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 10 พฤศจิกายน 2564 ถึง 12 พฤศจิกายน 2564  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Geomate 
สถานที่จัดประชุม Pattaya, Thailand, Nov.10-12, 2021  จังหวัด/รัฐ Pattaya 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 227  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper