2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 23931   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) รศ.ดร. กอปร ศรีนาวิน  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Assoc. Prof. Dr. Korb Srinavin 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา โยธา  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ      
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
625040028-6  นาย เนติพงษ์ พรบุตร  คณะวิศวกรรมศาสตร์  โยธา  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯที่ 7/2563 ลว. 3 มกราคม 2563  
617040033-6  นาย เทวกุล จันทร์ขามป้อม  คณะวิศวกรรมศาสตร์  โยธา  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯ ที่ 54/2562 ลว. 9 มกราคม 2562  
615040006-5  น.ส. สุภานัน รัตนพงษ์วณิช  คณะวิศวกรรมศาสตร์  โยธา  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯ ที่ 47/2562 ลว. 9 มกราคม 2562  
615040057-8  นาย บุญญฤทธิ์ ชลพิทักษ์วงศ์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  โยธา  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯ ที่ 48/2562 ลว. 9 มกราคม 2562  
587040008-2  นาย บัญชา เทียนเงิน  คณะวิศวกรรมศาสตร์  โยธา  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะที่ 666/2558 ลว. 28 สิงหาคม 2558  
627040004-4  นาย วุฒิพงษ์ กุศลคุ้ม  คณะวิศวกรรมศาสตร์  โยธา  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯที่ 718/2562 ลว.30 สิงหาคม 2562  
627040031-1  นาย นบภกาญจน์ ใจสะอาด  คณะวิศวกรรมศาสตร์  โยธา  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯที่ 231/2563 ลว.11 มีนาคม 2563  
635040018-0  นาย อนุชน บุษดี  คณะวิศวกรรมศาสตร์  โยธา  ปริญญาโท ภาคปกติ    คำสั่งคณะที่ 530/2563 ลว.4 สิงหาคม 2563  
รวมทั้งหมด 8 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   8   รายการ   *ภาระงานเกิน