2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 627040032-9  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย รณกฤต กุลธวัชวงศ์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. RONNAKRIT KUNTHAWATWONG
    คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมโยธา แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 133/2564 ประกาศ ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2564) (Pass as in the announcement No. 133/2021 on October 18, 2021) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) การใช้เศษพลาสติกในจีโอโพลิเมอร์มอร์ต้าร์ 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) USE OF PLASTIC WASTE IN GEOPOLYMER MORTAR 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 29 มิถุนายน 2564 คำสั่งคณะฯที่ 429/2564 ลว.23 มิถุนายน 2564
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 29 มิถุนายน 2564 สอบผ่าน
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 11 พฤศจิกายน 2564 คำสั่งคณะฯที่ 710/2564 ลว. 28 ตุลาคม 2564
D อนุมัติเค้าโครง 18 พฤศจิกายน 2564 อนุมัติ
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศ.ดร. วันชัย สะตะ คำสั่งคณะที่ 218/2563 ลว.6 มีนาคม 2563
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
นาย ปริญญา จินดาประเสริฐ คำสั่งคณะที่ 218/2563 ลว.6 มีนาคม 2563