2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 627040037-9  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ลักขณา พิทักษ์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss LAKKANA PITAK
    คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมเกษตร แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 44/2564 ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน 2564 (Pass as in the announcement No. 44/2021 on April 1, 2021)) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) วิจัยและพัฒนาการประเมินสมบัติของชีวมวลอัดเม็ดโดยใช้เทคนิคไฮเปอร์สเปกตรัลอิมเมจ 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) RESEARCH AND DEVELOPMENT IN ESTIMATION OF BIOMASS PELLET PROPERTIES USING NEAR INFRARED HYPERSPECTRAL IMAGE 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 26 มีนาคม 2564 คำสั่งคณะฯที่ 106/2564 ลว.25 กุมภาพันธ์ 2564
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 26 มีนาคม 2564 สอบไม่ผ่าน
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 26 มีนาคม 2564 คำสั่งคณะฯที่ 107/2564 ลว.25 กุมภาพันธ์ 2564
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 26 มีนาคม 2564 สอบไม่ผ่าน
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 27 กันยายน 2564 คำสั่งคณะฯที่ 616/2564 ลว. 10 กันยายน 2564
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 27 กันยายน 2564 สอบผ่าน
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 27 กันยายน 2564 คำสั่งคณะฯที่ 617/2564 ลว. 10 กันยายน 2564
D อนุมัติเค้าโครง 7 ตุลาคม 2564 อนุมัติ
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. เจษฎา โพธิ์สม คำสั่งคณะที่ 1017/2562 ลว.20 ธันวาคม 2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-