2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 627050002-2  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย บรรจง ประสงค์ทรัพย์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. BANJONG PRASONGSAP
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิทยาศาสตร์ศึกษา แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 162/2562 ประกาศ ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมสมรรถนะหลักทางเคมี: กรณีพลาสติกเศรษฐกิจหมุนเวียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) Development of Science Camp Learning Module to Promote Chemistry Core Competencies ; A case of Plastic Circular Economy in Secondary School 
รายละเอียด วิทยาศาสตร์ศึกษา แบบ 2.1 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 20 กุมภาพันธ์ 2564 คำสั่ง ศศ.บศ.066/2564 ลว. 1 กุมภาพันธ์ 2564
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 5 มีนาคม 2564 ผ่าน "S" ปลาย/2563 ลว. 5 มีนาคม 2564
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 1 ตุลาคม 2565 คำสั่ง ศศ.บศ.623/2565 ลว. 27 กันยายน 2565
D อนุมัติเค้าโครง 22 ตุลาคม 2565 ต้น/2565 turnitin 16%
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-