2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 627050013-7  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ชนากานต์ เจ๊ะอาลี ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss CHANAKARN CHEALI
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา จิตวิทยาพหุวัฒนธรรม แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 160/2563 ประกาศ ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2563) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) การพัฒนารูปแบบการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม ภายใต้บริบทความหลากหลายของภูมิหลังของครูศูนย์การศึกษาพิเศษในประเทศไทย 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) The Development of the Early Intervention Service in the Context of Diversity of Teacher Background of Special Education Centers in Thailand 
รายละเอียด จิตวิทยาพหุวัฒนธรรม แบบ 2.1 ปกติ / 0645144996 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 18 ตุลาคม 2563 คำสั่ง ศศ.บศ.492/2564 ลว. 8 ตุลาคม 2564
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 18 ตุลาคม 2563 ผ่าน "S" เมื่อต้น/2563 ลว. 18 ตุลาคม 2563
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 21 พฤษภาคม 2564 คำสั่ง ศศ.บศ. 200/2564 ลว. 11 พ.ค. 2564
D อนุมัติเค้าโครง 25 มิถุนายน 2564 19% ภาคปลาย 63
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 1 พฤษภาคม 2566 คำสั่ง ศศ.บศ.210/2566 ลว. 11 เมษายน 2566
F แจ้งผลสอบ 3 พฤษภาคม 2566 Excellent
F วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 22 มิถุนายน 2566 เสนอจบ 14 ก.ย. 2566
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 22 มิถุนายน 2566 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ปิยะวรรณ ศรีสุรักษ์ เปลี่ยนจาก อ.ดร. พัชรินทร์ จำปานนท์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร. เพ็ญณี แนรอท
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Teachers' Background Diversity on the Early Intervention Service of Special Education Centers in Thailand 
ชื่อวารสาร Kasetsart Journal of Social Sciences 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Kasetsart University 
ISBN/ISSN 2452-3151  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 21 August 2023 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ 2023 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ