2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 627050015-3  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาง วัชรี ดีเส็ง ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mrs. WATCHAREE DEESENG
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา จิตวิทยาพหุวัฒนธรรม แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 160/2563 ประกาศ ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2563) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) โปรแกรมการจัดการกิจกรรมเชิงพหุวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาทักษะการทำงานโดยใช้ความคิดกำกับของเด็กปฐมวัยที่มีภาวะออทิสซึม 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) Multicultural Executive Function Development Program For Early Chailhood With Austism 
รายละเอียด จิตวิทยาพหุวัฒนธรรม แบบ 2.1 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 18 ตุลาคม 2563 คำสั่ง ศศ.บศ.492/2564 ลว. 8 ตุลาคม 2564
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 18 ตุลาคม 2563 ผ่าน "S" เมื่อต้น/2563 ลว. 18 ตุลาคม 2563
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 4 พฤศจิกายน 2564 คำสั่ง ศศ.บศ.813/2564 ลว. 4 พ.ย. 2564
D อนุมัติเค้าโครง 11 พฤศจิกายน 2564 Turnitin 12% ภาคต้น 2564
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. สมพร หวานเสร็จ เปลี่ยนจากผศ.ดร. วนิดา ดรปัญหา 5พย64 นศ.ยื่น โดยยกเลิก ที่ปรึกษา B ออกจากระบบ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ. เบญจมาภรณ์ ช้อยเครือ