2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 627050019-5  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาง กฤษณา เสมหิรัญ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mrs. KRITSANA SEMHIRAN
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา หลักสูตรและการสอน แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 108/2563 ประกาศ ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2563) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเสริมสร้างสมรรถนะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ด้านทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จ (Executive Functions: EF) สำหรับครูผู้สอนปฐมวัย 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) The Development of Training Curriculum for Competency 
รายละเอียด ป.เอก โครงการพิเศษ 2.1 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 21 กุมภาพันธ์ 2564 คำสั่ง ศศ.บศ. 034/2564 ลว. 14 มกราคม 2564
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 1 มีนาคม 2564 ผ่าน S ครั้งที่ 1 เมื่อ ภาคปลาย 2563
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 18 มีนาคม 2565 คำสั่ง ศศ.บศ. 088/2565 ลว. 14 มีนาคม 2565
D อนุมัติเค้าโครง 18 เมษายน 2565 17% ภาคปลาย 2564
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ปนัดดา ญวนกระโทก รศ.ดร.พูลสุข ศิริพูล อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-