2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 627050036-5  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) Mr. THONGTHIANE VATHANAVONG ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. THONGTHIANE VATHANAVONG
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา หลักสูตรและการสอน แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 103/2563 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2563) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมกระบวนการศึกษาบทเรียนสำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) THE DEVELOPMENT OF TRAINING COURSE TO PROMOTE LESSON STUDY PROCESS FOR LECTURERS OF SOUPHANOUVONG UNIVERSITY LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC 
รายละเอียด หลักสูตรและการสอน แบบ 2.1 โครงการพิเศษ 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 21 กุมภาพันธ์ 2564 คำสั่ง ศศ.บศ. 034/2564 ลว. 14 มกราคม 2564
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 1 มีนาคม 2564 ผ่าน S ครั้งที่ 1 เมื่อ ภาคปลาย 2563
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 22 พฤศจิกายน 2564 คำสั่ง ศศ.บศ. 814/2564 ลว. 5 พ.ย. 2564
D อนุมัติเค้าโครง 13 ธันวาคม 2564 Turnitin 18%
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 21 กุมภาพันธ์ 2566 คำสั่ง บศ. 071/2566 ลว. 13 กุมภาพันธ์ 2566
F แจ้งผลสอบ 24 กุมภาพันธ์ 2566 Excellent / ยื่น บว.20 เรียบร้อยแล้ว
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. อังคณา ตุงคะสมิต
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. สัมพันธ์ ถิ่นเวียงทอง