2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 627050054-3  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ศศิวิมล เปรมไธสง ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss SASIVIMOL PREMTHAISONG
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิทยาศาสตร์ศึกษา แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 108/2563 ประกาศ ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2563) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) การพัฒนาความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์และสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับประถมศึกษาผ่านการเรียนรู้แบบประสานเทคโนโลยี 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) The Development of Primary School Students’ Understanding of Nature of Scientific Inquiry through A Technology-infused Learning Odrchestration 
รายละเอียด วิทยาศาสตร์ศึกษา แบบ 1.1 / ED148996 จำนวน 54 หน่วยกิต 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 24 กันยายน 2564 คำสั่ง ศศ.บศ. 752/2564 ลว. 8 ก.ย. 2564
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 11 ตุลาคม 2564 ผ่าน "S" เมื่อ ต้น/2564 ลว. 11 ตุลาคม 2564
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 21 พฤศจิกายน 2564 คำสั่ง ศศ.บศ. 833/2564 ลว. 19 พ.ย. 2564
D อนุมัติเค้าโครง 7 ธันวาคม 2564 Turnitin 10%
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ คำสั่ง ศศ.บศ.794/2562 ลว. 12 ธันวาคม 2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-