2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 627050056-1  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย อินทร์ตรอง นิตยโรจน์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. INTRONG NITTAYAROTE
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 112/2563 ลงวันที่ 15 กันยายน 2563) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) การพัฒนาโมเดลสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการบริหารจัดการสมองส่วนหน้า (EF) สำหรับเด็กปฐมวัย 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) DEVELOPMENT OF THE CONSTRUCTIVIST LEARNING ENVIRONMENT MODEL TO ENHANCE EXECUTIVE FUNCTION FOR KINDERGARTEN LEARNERS 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 20 มีนาคม 2564 คำสั่ง ศศ.บศ ที่ 042/2564 ลว. 15 ม.ค. 2564
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 1 เมษายน 2564 ผ่านS ครั้งที่1 ปลาย/2563 ลว. 1 เม.ย. 2564
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 9 ตุลาคม 2565 คำสั่ง ศศ.บศ.627/2565 ลว. 29 กันยายน 2565
D อนุมัติเค้าโครง 22 ตุลาคม 2565 ต้น/2565 turnitin 10%
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ. ศราวุธ จักรเป็ง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ศ.ดร. สุมาลี ชัยเจริญ