2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 627070006-2  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาง ศรีสุดา ลุนพุฒิ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mrs. SRISUDA LUNDPUTH
    คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
แผนการศึกษา การพัฒนาสุขภาพชุมชน แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 22/2564 ประกาศ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การพัฒนาผู้ดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวแบบสมาร์ท ต่อคุณภาพชีวิต และ สถานะสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชน 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) Program development for smart family caregiver towards quality of life and health status among community dwelling elderly 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 14 กุมภาพันธ์ 2563 คำสั่งที่ 267/2563 ลว 14 กุมภาพันธ์ 25693
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 27 มีนาคม 2563 สอบผ่าน สัญลักษณ์ S
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 22 ตุลาคม 2563 คำสั่งที่ 1910/2563 ลว 22 ตุลาคม 2563
D อนุมัติเค้าโครง 18 พฤศจิกายน 2563
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 21 มีนาคม 2565 คำสั่งสอบที่ 212/2565 ลว 18 มีนาคม 2565 สอบวิทยานินพนธ์ในวันที่ 23 มีนาคม 2565
F แจ้งผลสอบ 29 มีนาคม 2565 สอบผ่าน ได้ good มีแก้ไข
F รับรองการแก้ไข 3 พฤษภาคม 2565
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์ คำสั่งที่ 2168/2562 ลว 11 ธันวาคม 2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ HEALTH INFORMATION SEEKING FOR ELDERLY CARE THROUGH ONLINE MEDIA AMONG FAMILY CAREGIVERS IN A RURAL COMMUNITY, THAILAND 
ชื่อวารสาร JOURNAL OF SOUTHWEST JIAOTONG UNIVERSITY 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร SOUTHWEST JIAOTONG UNIVERSITY 
ISBN/ISSN ISSN: 0258-2724  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 10 February 2022 
ปีที่ 57  ฉบับที่
เดือน February  ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ 2022 
หน้า 502-511  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ