2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 627070024-0  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย นนทพล ปิยวัฒนเมธา ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. NONTAPHON PIYAWATTANAMETHA
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา วิทยาศาสตร์คลินิก  คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิทยาศาสตร์คลินิก (นานาชาติ) แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตาม<strong>ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น</strong><strong>&nbsp;(ฉบับที่ 93/2562) ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2562</strong>) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย)  
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ)  
รายละเอียด  
รายการติดตาม
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. อำนาจ กิจควรดี คำสั่งที่ 775/2563 ลว 15 พฤษภาคม 2563
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. วันชนะ สืบไวย คำสั่งที่ 2460/2563 ลว 28 สิงหาคม 2563