2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 627070028-2  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. กันยารัตน์ แข้โส ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss KANYARAT KHAESO
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา เภสัชวิทยา  คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
แผนการศึกษา เภสัชวิทยา แบบ 1.1 (นานาชาติ)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตาม<strong>ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น</strong><strong>&nbsp;(ฉบับที่ 93/2562) ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2562</strong>) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย)  
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ)  
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 23 มิถุนายน 2563 คำสั่งที่ 1106/2563 ลว 23 มิถุนายน 2563
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 15 กรกฎาคม 2563 สอบผ่าน สัญลักษณ์ S
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 11 สิงหาคม 2563 คำสั่งที่ 1409/2563 ลว 13 สิงหาคม 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศ.ดร. วิจิตรา ทัศนียกุล คำสั่งที่ 1163/2562 ลว 11 กรกฎาคม 2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร. นนทญา นาคคำ คำสั่งที่ 121/2563 ลว 22 มกราคม 2563