2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 627080008-2  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาง พรจรัส สิรินาวากุล ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mrs. PORNJARAT SIRINAWAKUL
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ไทย  คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
แผนการศึกษา ภาษาไทย แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 33/2563 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2563) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) อุปลักษณ์สิ่งแวดล้อมในสังคมไทย 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) Environment Metaphor in Thai Society 
รายละเอียด แบบ 2.1 คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 536/2562 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 29 สิงหาคม 2563
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 24 กันยายน 2563 สอบผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 30 มกราคม 2564
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. รัตนา จันทร์เทาว์ คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 536/2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-