2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 627080009-0  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. รุ้งเพชร วรพงศาทิตย์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss RUNGPHET VARAPHONGSATIT
    คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
แผนการศึกษา ภาษาไทย แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 56/2563 ลงวันที่ 27 เมษายน 2563) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ความเป็นจีนในละครโทรทัศน์ไทย 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) Critical Discourse Analysis of Chinese-ness in Thai TV Series 
รายละเอียด แบบ 2.1 คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 535/2562 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 29 สิงหาคม 2563
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 24 กันยายน 2563 สอบผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 22 มีนาคม 2564
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 535/2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-