2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 627080013-9  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย จิรชาติ บุญสุข ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. JIRACHAT BOONSUK
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
แผนการศึกษา สารสนเทศศึกษา แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 108/2563 ประกาศ ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2563) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) ตัวแบบข้อมูลสำหรับการพัฒนากลยุทธ์เพื่ออนาคตโดยใช้แนวคิดการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ : กรณีศึกษาธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) Data Model for Future Strategic Development Using Big Data Analytics Concept : A Case of Food and Beverage Business 
รายละเอียด แบบ 1.1 คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 345/2562 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 11 พฤศจิกายน 2562
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 13 ธันวาคม 2562 สอบผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 30 เมษายน 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
นาง กุลธิดา ท้วมสุข คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 345/2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-