2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 627110008-7  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. จิรัญญา บุรีมาศ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss JIRANYA BUREEMAS
    คณะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิทยาการระบาดและชีวสถิติ หลักสูตรนานาชาติ แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 44/2563 ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน 2563) 
สถานภาพ   รอการตีพิมพ์     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) Individual- and area-level characteristics associated with adult height-related incidence of colorectal cancer: A multilevel analysis based on Khon Kaen Cohort Study 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) Individual- and area-level characteristics associated with adult height-related incidence of colorectal cancer: A multilevel analysis based on Khon Kaen Cohort Study 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 28 มกราคม 2563 สอบปากเปล่า 5 ก.พ. 63
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 6 กุมภาพันธ์ 2563
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 4 ธันวาคม 2563
D อนุมัติเค้าโครง 7 มกราคม 2564
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 13 กันยายน 2565
F แจ้งผลสอบ 15 กันยายน 2565
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. พงษ์เดช สารการ คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 285/2020 ลว. 25 ธันวาคม 2563
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. จาริญญ์ จินดาประเสริฐ