2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 627220026-2  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. สุธินี อินทนี ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss SUTINEE INTANEE
    คณะ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิจัยวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ แบบ 2.1 (กลุ่มวิชาทัศนศิลป์)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 46/2564 ประกาศ ณ วันที่ 2 เมษายน 2564 (Pass as in the announcement No. 46/2021 on April 2, 2021)) 
สถานภาพ   รักษาสภาพนักศึกษา     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) ภูมิปัญญาเเละอัตลักษณ์เครื่องปั้นดินเผาไทยมุสลิมจังหวัดปัตตานี สู่การสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) Wisdom and Identities of Pattani's Thai Muslim Pottery Towards Creating Contemporary Arts 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
A ยื่นเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ 6 เมษายน 2563 ผ่าน
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 29 พฤษภาคม 2563
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 8 มิถุนายน 2563 ผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 2 มีนาคม 2564
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 15 มิถุนายน 2565
F แจ้งผลสอบ 17 มิถุนายน 2565 Excellent
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 16 กันยายน 2565 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. บุรินทร์ เปล่งดีสกุล คำสั่งที่ 116/2563 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. นงนุช ภู่มาลี คำสั่งที่ 116/2563 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563