2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 627410006-0  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย เถลิงศักดิ์ เวียงวิเศษ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. THALERNGSAK WIANGWISET
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์  คณะ คณะสหวิทยาการ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (นานาชาติ) แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 129/2563 ประกาศ ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2563) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย)  
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ)  
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 28 มิถุนายน 2564 คำสั่งคณะสหวิทยาการ ที่ 163/2564 ลว. 15 มิ.ย. 64
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 28 มิถุนายน 2564 สอบผ่าน
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. อริยะ นามวงศ์ คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 8/2563 ลงวันที่ 27 ม.ค. 2563
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร. ชวิศ ศรีจันทร์ คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 48/2563 ลวท. 15 มิ.ย. 2563