2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 635020027-1  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ณัฐนันท์ บุญกอง ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. NUTTANAN BOONKONG
    คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
แผนการศึกษา นิติวิทยาศาสตร์ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การตรวจสอบรูปแบบลายพิมพ์นิ้วมือของกลุ่มชาติพันธุ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) INVESTIGATING OF FINGERPRINT PATTERN OF ETHNIC GROUPS IN NORTHEAST USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE 
รายละเอียด คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 107/2565 ลว 23 ก.พ. 2565 แต่งตั้ง ดร.ภัทร์พงศ์ พงศ์ภัทรกานต์ เป็นที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์ 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 11 มีนาคม 2565 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 119/2565 ลว 2 มี.ค. 2565
D อนุมัติเค้าโครง 8 เมษายน 2565
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. รัชดาภรณ์ เบญจวัฒนานนท์ คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 519/2564 ลว 6 สิงหาคม 2564
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. วิภู กุตะนันท์ คำสั่งคณะวิทยาศาสตรื ที่ 216/2565 ลว 19 เม.ย. 65