2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 635020049-1  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ภูมินทร์ ดวนขันธ์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. POOMIN DUANKHAN
    คณะ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 
แผนการศึกษา วิทยาการคอมพิวเตอร์ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 104/2563 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) ขั้นตอนวิธีวิวัฒนาการเชิงอนุพันธ์บนพื้นฐานพฤติกรรมการล่าเหยื่อของฝูงผีดิบ 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) AN IMPROVED DIFFERENTIAL EVOLUTION ALGORITHM BASED ON HUNTING BEHAVIOR OF THE ZOMBIE HORDE 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 12 พฤศจิกายน 2564 คำสั่งวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ที่ 3/2564 ลว 29 ต.ค.2564
D อนุมัติเค้าโครง 26 พฤศจิกายน 2564
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. คำรณ สุนัติ คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 183/2564 ลว 1 เม.ย. 2564
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-