2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 635020078-4  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย พงศ์พิพัฒน์ บุญตาระวะ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. PONGPHIPHAT BOONTARAWA
    คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
แผนการศึกษา นิติวิทยาศาสตร์ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 21/2564 ประกาศ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การวิเคราะห์สีรถยนต์โดยใช้ลำแสงซินโครตรอน ในงานนิติวิทยาศาสตร์ 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) ANALYSIS OF AUTOMOTIVE PAINT USING A SYNCHROTRON BEAM IN FORENSIC SCIENCE 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 27 พฤษภาคม 2565 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 286/2565 ลว 23 พ.ค. 2565
D อนุมัติเค้าโครง 27 พฤษภาคม 2565
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. รัชดาภรณ์ เบญจวัฒนานนท์ คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 765/2564 ลว 27 ธันวาคม 2564
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-