2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 635020095-4  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) ร.ต.ท.หญิง วริศรา ชมภูใบ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Pol.Lt. WARITSARA CHOMPUBAI
    คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
แผนการศึกษา นิติวิทยาศาสตร์ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 39/2564) ลงวันที่ 19 มีนาคม 2564  ) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การประเมินประสิทธิภาพของชุดน้ำยา GlobalFiler? IQC PCR Amplification Kits เมื่อใช้ครึ่งปฏิกิริยากับตัวอย่างจากงานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่มีปริมาณดีเอ็นเอน้อย 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) EVALUATION OF GLOBALFILER? IQC PCR AMPLIFICATION KITS USING HALF VOLUME REACTION IN LOW TEMPLATE DNA OF FORENSIC SAMPLES 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 20 พฤศจิกายน 2564 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 671/2564 ลว 5 พ.ย. 2564
D อนุมัติเค้าโครง 27 ธันวาคม 2564
D เปลี่ยนชื่อ วพ กศ 31 มีนาคม 2565
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 27 เมษายน 2565 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 227/2565 ลว 28 เม.ย. 2565
F แจ้งผลสอบ 5 พฤษภาคม 2565 EXCELLENT
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. รัชดาภรณ์ เบญจวัฒนานนท์ คำสั่งคณะวิทยบาศาสตร์ ที่ 693/2564 ลว 12 พ.ย. 2564
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-