2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 635030002-1  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ไวทยา ภูตีนผา ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. WAITAYA PHOOTEENPHA
    คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 111/2563 ลงวันที่ 15 กันยายน 2563) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) เครือข่ายไก่ชนเชิงธุรกิจ: กรณีศึกษาฟาร์มไก่ชนในอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) Business Cockfighting Network: Case Study of Cockfighting Farms in Yang Talat District, Kalasin Province 
รายละเอียด เดิม อ.ไกรเลิศ และ อ. ยศ 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 18 ธันวาคม 2564
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 31 มกราคม 2565 ผ่าน S
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 21 เมษายน 2565
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 29 เมษายน 2565 สอบผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 2 พฤษภาคม 2565
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 27 กุมภาพันธ์ 2567
F แจ้งผลสอบ 29 กุมภาพันธ์ 2567
F รับรองการแก้ไข 25 เมษายน 2567
D เปลี่ยนชื่อ วพ กศ 30 เมษายน 2567
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ไกรเลิศ ทวีกุล เปลี่ยนครั้งที่ 2
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. ยศ บริสุทธิ์ เปลี่ยนแปลง 15/12/2564