2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 635030006-3  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย บวรทัช สิงห์เดช ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. SINGDET BOWORNTUCH
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา รายวิชาในสาขาวิชากีฏวิทยา  คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา กีฏวิทยา แผน ก แบบ ก 1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ปัจจัยที่มีผลต่อการผสมพันธุ์และการวางไข่ของแมลงโปรตีน (Black Soldier Fly) 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Factors Affecting Mating & Oviposition Of Black Soldier Fly 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 30 พฤศจิกายน 2563 สอบผ่าน
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 30 พฤศจิกายน 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศ.ดร. ยุพา หาญบุญทรง เสนอ 23/7/2563
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-