2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 2852   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) ศ.ดร. ยุพา หาญบุญทรง  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Prof. Dr. Yupa Hanboonsong 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาวิชากีฏวิทยา  คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ Entomolomy     
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
617030017-0  นาย สุทธิสันต์ พิมพะสาลี  คณะเกษตรศาสตร์  รายวิชาในสาขาวิชากีฏวิทยา  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งที่ 236/2562 ลว 4/6/2562  
615030021-5  น.ส. กนกวรรณ คำสุเรศ  คณะเกษตรศาสตร์  รายวิชาในสาขาวิชากีฏวิทยา  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งที่ 460/2561 ลว 21/8/2561  
635030026-7  นาย ไกรวิท เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย  คณะเกษตรศาสตร์  รายวิชาในสาขาวิชากีฏวิทยา  ปริญญาโท ภาคปกติ  เสนอ 24/7/2563  
635030006-3  นาย บวรทัช สิงห์เดช  คณะเกษตรศาสตร์  รายวิชาในสาขาวิชากีฏวิทยา  ปริญญาโท ภาคปกติ  เสนอ 23/7/2563  
635030025-9  น.ส. รัตนากร พรสุวรรณ  คณะเกษตรศาสตร์  รายวิชาในสาขาวิชากีฏวิทยา  ปริญญาโท ภาคปกติ  เสนอ 23/7/2563  
605030016-7  น.ส. ฐิญากร งามเจริญวงศ์  คณะเกษตรศาสตร์  รายวิชาในสาขาวิชากีฏวิทยา  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งที่ 130/2561 ลว 15/3/2561  
รวมทั้งหมด 6 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   6   รายการ   *ภาระงานเกิน
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ อุบัติการณ์ของยุงลายบ้าน Aedes aegypti (L.) บริเวณแหล่งเกาะพักภายในบ้านในเขตจังหวัดมหาสารคาม 
ชื่อวารสาร แก่นเกษตร 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 13 มีนาคม 2563 
ปีที่   ฉบับที่
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
หน้า 425-430  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การคัดเลือกพันธุ์อ้อยทนทานต่อแมลงพาหะ Matsumuratettix hiroglyphicus (Matsumura) สาเหตุโรคใบขาวอ้อยในสภาพโรงเรือน 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 29 มกราคม 2561 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 19  
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 29 มกราคม 2561 ถึง 30 มกราคม 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume 46  Proceeding Paper Issue 46ฉบับพิเศษ1 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 170-175  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Using endophytic bacteria for prevention of the white leaf disease in sugarcane 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 6 มีนาคม 2561 
ชื่อการประชุม 6th International Sugar Conference (IAPSIT 2018) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 6 มีนาคม 2561 ถึง 9 มีนาคม 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Kasetsart University and Thailand Society of Sugar Cane Technologists (TSSCT) and International Association of Professionals in Sugar and Integrated Technologies (IAPSIT)  
สถานที่จัดประชุม โรงแรมเจริญโอเทล จ.อุดรธานี  จังหวัด/รัฐ จ.อุดรธานี 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 24-27  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ลักษณะรูปร่างสัณฐานของอ้อยและสายพันธุ์อ้อยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของแมลงพาหะ (Matsumuratettix hiroglyphicus (Matsumura))โรคใบขาวอ้อย 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 29 มกราคม 2561 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 19  
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 29 มกราคม 2561 ถึง 30 มกราคม 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume 46  Proceeding Paper Issue ฉบับพิเศษ 1 (2561) 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 31  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 
ชื่อรางวัล รางวัลระดับดีเด่น ในการนำเสนอแบบบรรยาย ประเภทนักศึกษา  หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น