2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ อุบัติการณ์ของยุงลายบ้าน Aedes aegypti (L.) บริเวณแหล่งเกาะพักภายในบ้านในเขตจังหวัดมหาสารคาม 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 13 มีนาคม 2563 
วารสาร
     ชื่อวารสาร แก่นเกษตร 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่  
     ฉบับที่
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
     หน้า 425-430 
     บทคัดย่อ ยุงลายบ้าน Aedes aegypti (L.) เป็นแมลงพาหะนำเชื้อไวรัสโรคไข้เลือดออก งานวิจัยเพื่อการป้องกันจำกัดส่วนใหญ่จะเป็นการสำรวจเพื่อควบคุมลูกน้ำและตัวโม่งยุงลายบ้านในช่วงที่มีการระบาดของโรค เพื่อให้การลดประชากรยุงพาหะมีประสิทธิภาพสูงสุด ควรมีการควบคุมทั้งในระยะลูกน้ำและตัวเต็มวัยยุงลายบ้านในแหล่งที่อยู่อาศัยที่แท้จริงของยุงลาย ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเกาะพักของยุงลายบ้านภายในบ้านเรือนเขตพื้นที่ชนบทของจังหวัดมหาสารคาม จำนวน 120 ครัวเรือน ในระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ.2562 ผลการศึกษาพบจำนวนยุงลายบ้านตัวเต็มวัยทั้งหมด 946 ตัว เพศผู้ 430 ตัว (45.5%) เพศเมีย 516 ตัว (54.5%) และพบว่าห้องนอนมีจำนวนยุงลายบ้านมากที่สุดสัดส่วนอัตราอุบัติการณ์ของยุงลายบ้านในห้องนอนมีมากกว่าห้องน้ำ ห้องครัว และห้องนั่งเล่น 20, 21 และ 15เท่าตามลำดับ ในระดับความสูงของห้องที่แตกต่างกัน3 ระดับวัดจากพื้นห้องได้แก่ ระดับความสูงที่ 1 (0 - 0.75 เมตร) ระดับความสูงที่ 2 (0.75-1.5 เมตร) และระดับความสูงที่ 3(>1.5 เมตร)พบว่าระดับความสูง0.75 - 1.5 เมตร มีอัตราการเกิดจำนวนยุงลายมากกว่า ระดับความสูงที่ 1 และ 3 จำนวน 20 และ 46 เท่า ตามลำดับ สัดส่วนอัตราอุบัติการณ์ของยุงลายบ้านในช่วงเวลาเช้าและบ่าย ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (P>0.05) ซึ่งข้อมูลพฤติกรรมการเกาะพักของยุงลายบ้านนี้ สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการเลือกใช้วิธีการป้องกันกำจัดที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
     คำสำคัญ ยุงลายบ้าน,โรคไข้เลือดออก, แหล่งเกาะพักภายในบ้าน, สัดส่วนอุบัติการณ์การของยุงลายบ้าน 
ผู้เขียน
615030023-1 น.ส. ชฎาพร แสงอาวุธ [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0