2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 615030023-1  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ชฎาพร แสงอาวุธ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss CHADAPOND SAENG-ARWUT
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา รายวิชาในสาขาวิชากีฏวิทยา  คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา กีฏวิทยา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) พฤติกรรมการเกาะพักในบ้านและขนาดประชากรของยุงลายบ้าน (Aedes aegypti(L))ในจังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) INDOOR RESTING BEHAVIOR AND POPULATION SIZE OF AEDES AEGYPTI (L) IN KHON KAEN PROVINCE, NORTHEASTERN THAILAND 
รายละเอียด เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ Mr.Hans J. Overgaard เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม คำสั่งที่ 103/2562 ลว 12/2/2562 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 14 กุมภาพันธ์ 2562 คำสั่งที่ 102/2562 ลว 12/2/2562
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 15 กุมภาพันธ์ 2562 สอบผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 5 เมษายน 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศ.ดร. ยุพา หาญบุญทรง คำสั่งที่ 479/2561 ลว 23/8/2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-