2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 615030023-1  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ชฎาพร แสงอาวุธ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss CHADAPOND SAENG-ARWUT
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา รายวิชาในสาขาวิชากีฏวิทยา  คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา กีฏวิทยา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 148/2563 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2563) 
สถานภาพ   รักษาสภาพนักศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) พฤติกรรมการเกาะพักภายในบ้านเรือนและขนาดประชากรของยุงลายบ้าน Aedes aegypti (L.) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) INDOOR RESTING BEHAVIOR AND POPULATION SIZE OF Aedes aegypti (L.) IN NORTHEASTERN OF THAILAND 
รายละเอียด เสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ Mr.Hans J. Overgaard เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม คำสั่งที่ 103/2562 ลว 12/2/2562 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 14 กุมภาพันธ์ 2562 คำสั่งที่ 102/2562 ลว 12/2/2562
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 15 กุมภาพันธ์ 2562 สอบผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 5 เมษายน 2562
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 25 พฤศจิกายน 2563
F แจ้งผลสอบ 25 พฤศจิกายน 2563
D เปลี่ยนชื่อ วพ กศ 9 ธันวาคม 2563
F รับรองการแก้ไข 7 มกราคม 2564
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศ.ดร. ยุพา หาญบุญทรง คำสั่งที่ 479/2561 ลว 23/8/2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ อุบัติการณ์ของยุงลายบ้าน Aedes aegypti (L.) บริเวณแหล่งเกาะพักภายในบ้านในเขตจังหวัดมหาสารคาม 
ชื่อวารสาร แก่นเกษตร 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 13 มีนาคม 2563 
ปีที่   ฉบับที่
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
หน้า 425-430  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ