2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 635030034-8  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. สาวินี พันธ์มหา ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss SAWINEE PANMAHA
    คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา พืชไร่ กลุ่มวิชาการปรับปรุงพันธุ์พืช แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 5/2565 ประกาศ ณ วันที่ 13 มกราคม 2565) (Pass as in the announcement No. 5/2022 on January 13, 2022) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การรวมยีนต้านทานโรคไหม้ และโรคขอบใบแห้ง เข้าสู่ข้าวไร่พันธุ์สกลนครโดยใช้เครื่องหมาย โมเลกุลช่วยในการคัดเลือก 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) Pyramiding of blast and bacterial blight resistance genes into Sakon Nakhon upland rice cultivar using marker-assisted selection 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 26 เมษายน 2564
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 27 เมษายน 2564 สอบผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 14 พฤษภาคม 2564
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 5 ตุลาคม 2565
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 6 ตุลาคม 2565 สอบผ่าน
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. จิรวัฒน์ สนิทชน คำสั่งที่ 447/2563 ลว. 21/12/2563
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. สมพงศ์ จันทร์แก้ว เสนอ 1/4/264