2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 635030063-1  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. มนชิตา พลเสน ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss MONCHITA PONSEN
    คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา พืชไร่ กลุ่มวิชาการปรับปรุงพันธุ์พืช แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 21/2565 ประกาศ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565) (Pass as in the announcement No. 21/2022 on February 15, 2022) 
สถานภาพ   รอกรรมการคณะอนุมัติจบ/นำเสนอสภา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) ความหลากหลายทางพันธุกรรมและโครงสร้างประชากรของข้าววัชพืชในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) Genetic diversity and population structure of weedy rice in Northeast, Thailand 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 21 เมษายน 2564
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 22 เมษายน 2564 สอบผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 19 พฤษภาคม 2564
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 20 ตุลาคม 2565
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 21 ตุลาคม 2565 สอบผ่าน
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 13 ธันวาคม 2565
F แจ้งผลสอบ 15 ธันวาคม 2565
F รับรองการแก้ไข 25 มกราคม 2566
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. สมพงศ์ จันทร์แก้ว 450/2563 ลว 21 ธ.ค. 2563
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. จิรวัฒน์ สนิทชน เสนอ18/3/2564
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ The genetic diversity and population structure of weedy rice in Northeast Thailand accessed by SSR markers  
ชื่อวารสาร Weed Science 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Cambridge University Press 
ISBN/ISSN 0043-1475(Print), 1550-2759(online)  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 17 October 2023 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ 2023 
หน้า 1-31  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ